sahypa_banner

Sorag-jogap

Soraglaryňyz barmy?
Bizi atE-poçta iberiň.

1 faq
S: Näme üçin kompaniýaňyzy saýlaýarsyňyz?

J: 1) Bäsdeşlik sitatasy we 100% hakyky materiallar;2) Uzak möhletli üpjünçilik;3) 100% durnukly hil;4) ýokary karz zawody;5) ISO9001: 2008;6) kompozitler pudagynda takmynan 10 ýyl tejribe.

S: Sitata bermek üçin näme gerek?

J: Gowy sitata bermek üçin aşakdaky zatlar hökman bolmaly:

1. Önümiň zerurlygy, ýa-da bar bolan nusgalar ýa-da önümleriň çyzgylary ýa-da 3D model maglumat faýllary.

2. Öndürjek önümleriň mukdary.

S: Sitata bermek üçin näçe wagt gerek?

J: Adatça bir önüm üçin sitata ähli zerur jikme-jiklikler bilen gözleg alanymyzdan 2 günüň içinde iberilýär.

S: Önümleriň bolmagy näçe wagt alýar?

J: Önümiň ululygyna, görnüşiniň çylşyrymlylygyna we mukdaryna baglylykda birneme üýtgeýär.Sitirlemäni alanyňyzda takyk gowşuryş wagtymyzy bereris.

S: Haýsy töleg şertlerini kabul edýärsiňiz?

J: Mysal ýa-da kiçi sargyt üçin, öndürmezden ozal 100% T / T tölegini kabul edýäris.Jemi hasap 500USD-dan pes, Paypal bar;500 ABŞ dollaryndan gowrak, diňe sim geçirmek.

Müňlerçe mätäç uly bir korporasiýa üçin: öndürmezden ozal 40% TT goýum, ýüklemezden 60%.

S: Kompaniýaňyza baryp görmän, önümlerimiň öz wagtynda biult bolýandygyny ýa-da ýokdugyny bilmek mümkinmi?

J: Müşderileriň haýyşy boýunça önümleri gurmagyň jikme-jik meýilnamasyny berýäris we hepdelik hasabatlary iberýäris.Hasabatda işiň gidişini görkezýän sanly suratlar bolup biler.

S: Olary biz ýaly gowy etjekdigiňize näme kepillik bar?

J: Eger hil gowy bolsa, tassyklamak üçin 1 ~ 3 sany nusga hödürläp bileris we işimizi dowam etdireris.Çyzgylarda görkezilen ähli spesleri elmydama barlaýarys we size hasabat hasabatyny hödürläp bileris.

S: Dogry materialdan ýasalandygyna näme kepillik berýäris?

J: Dogry material ulanýandygymyzy kepillendirýän material şahadatnamalaryny hödürläp bileris.

S: Bölekler ýasasaňyz we ýalňyşlyk bar bolsa, puluňyzy yzyna gaýtaryp berýärsiňizmi?

J: Bölekler nädogry bolsa, puluňyzy gaýtaryp bereris ýa-da size dogry bölekleri edip bileris.

S: Zawodlarymyz bu ýere gelenlerinde bölekler bellik edilse ýa-da çyzylan bolsa, pulumyzy yzyna gaýtaryp berersiňizmi?

J: Hawa, ederis.Erbet paket ýa-da başga faktorlar sebäpli bölekler zaýalanan bolsa, bu biziň işimiz.Şonuň üçin puluňyzy yzyna gaýtaryp bileris.

S: productshli önümleriň birmeňzeş CF nagşy barmy?

J: Bir stocka önümlerimiziň köpüsi GLOSSY bolup, PLAIN dokalýar.Şeýle-de bolsa, müşderiler GLOSSY ýa-da MATTE gutarmagyny we PLAIN ýa-da TWILL gutarmagyny saýlap bilerler.Mat ýa-da Twill-i saýlamak, haryt ýok bolsa, ýük daşamak 3-4 hepde gijä galar.

S: Önümleriňizi gurmak üçin haýsy materiallar ulanylýar?

J: productshli önümler 3K uglerod süýümli materialdan (Japanaponiýadan getirilýär), fiberglasdan we epoksi rezinden öndürilýär.

S: Önümleriňiz sary bolmakdan goralýarmy?

J: Sarylygyň we garramagyň öňüni almak üçin UV goragy bar.

S: Beýleki öndürijiler bilen deňeşdirilende, önümler has ýeňilmi?

J: Önümlerimiziň hemmesi gaty ýeňil we gaty owadan.Beýleki öndürijilerden deň derejeli uglerod süýümli önümlerinden has ýeňil we çygly gatlak bilen öndürilýär.

S: Uglerod süýümli deşikleriňiziň hemmesi öňünden goýulýarmy?

J: deşikleriň hemmesi örtülendir we önümler gurnama bellikleri bilen gelýär.

S: Önümleriňizi gurmakda haýsy prosesleri ulanýarsyňyz?

J: Uly göwrümli bölekler üçin infuziýa we kiçi göwrümli önümler üçin Wakuum Baglama amalyny ulanýarys.

S: Infuziýa prosesi näme?

J: Infuziýa prosesi iň ýokary süýümli mazmuny we iň ýokary hilli önüm üçin güýç we yzygiderlilik nukdaýnazaryndan mümkin bolan iň doly asmany üpjün edýär.Önümler, adatça, ajaýyp görnüşlere eýe we beýleki emele getiriş usullary bilen öndürilen önümlere garanyňda az işlemegi talap edýär.

S: Wakuum baglamak prosesi näme?

J: Wakuum Baglama prosesi birleşdirilen bölekdäki süýüm-rezin gatnaşygyny optimallaşdyrýar.Bu artykmaçlyklar howa giňişligine, gaýyk gurluşygyna we ýaryş pudaklaryna grafit (uglerod), aramid we epoksi ýaly ösen birleşýän materiallaryň fiziki aýratynlyklaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi.Bu bolsa öz gezeginde gatlaklaryň gurulmagyndaky islendik boşlugy (meselem, köpürjikler we gyrmalar) azaltmaga kömek edýär.

S: shük daşamagy birleşdirýärsiňizmi?

J: Birnäçe sargytdan ýa-da sargytdan iberişi birnäçe zat bilen birleşdirip bileris.

S: Has uly sargytlara arzanladyş hödürleýärsiňizmi?

A: For larger orders (5 or more products) please email us at sales@mdi-carbonfiber.com for a bargain price.

S: Katalogyňyzda zerur önümleri göremok.Customörite sargyt edýärsiňizmi?

J: Bize e-poçta iberiň we ösýän önümlerimiz barada size habar bereris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?