sahypa_banner

önüm

DUCATI

 • Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Yzky Fender Hugger Mudguard

  Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Yzky Fender Hugger Mudguard

  Ducati 848, 1098 ýa-da 1198-de uglerod süýümli arka gorag gujaklaýjysynyň birnäçe artykmaçlygy bar. Ine, birnäçe: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýeňil häsiýetleri bilen tanalýar.Kömürturşy süýümli arka gorag gujaklaýjy goragçyny oturtmak motosikliň umumy agramyny azaldar, bu bolsa işlemegi we öndürijiligi gowulandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýçli we çydamlydyr.Agyr täsirlere çydap, döwülmegine ýa-da döwülmegine garşy durup biler, ony i ...
 • Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Esasy tutaşdyryjy gap

  Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Esasy tutaşdyryjy gap

  Ducati 848, 1098 we 1198 motosiklleri üçin uglerod süýümli açar tutaşdyryjy goragçynyň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. Gorag: Uglerod süýümi örtügi açar tutaşýan ýer üçin gorag galkany hökmünde çykyş edýär.Tötänleýin aragatnaşyk ýa-da düwmeler ýa-da beýleki zatlar ýaly daşarky faktorlar sebäpli bolup biläýjek çyzuwlaryň, gyrgyçlaryň ýa-da zeperleriň öňüni alýar.2. Çydamlylygy: Uglerod süýümi berkligi-agramy bilen tanalýar we ony çydamly material edýär.Täsirlere we agyr howa şertlerine çydap biler, ensuri ...
 • Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Tank gapdal panelleri

  Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Tank gapdal panelleri

  Ducati 848, 1098 we 1198 motosikllerinde uglerod süýümli tank gapdal panellerini ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňillik: Uglerod süýümi metal ýaly beýleki köp ulanylýan materiallardan ep-esli ýeňil materialdyr.Uglerod süýümli tankyň gapdal panellerini ulanmak motosikliň umumy agramyny azaltmaga kömek edýär, bu öndürijiligi we işleýşini gowulandyryp biler.2. Güýç: lighteňil tebigatyna garamazdan uglerod süýümi hem gaty güýçli we çydamlydyr.Highokary dartyş akymy bar ...
 • Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Yzky oturgyç gapagy

  Uglerod süýümi Ducati 848 1098 1198 Yzky oturgyç gapagy

  Ducati 848, 1098 we 1198 üçin uglerod süýümli arka gapagyň artykmaçlyklary aşakdakylar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýeňil häsiýetleri bilen meşhurdyr.Uglerod süýüminiň yzky oturgyjyny ulanmak motosikliň umumy agramyny peseldýär, öndürijiligini we hereketini ýokarlandyrýar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýçli we täsirlere çydamly.Yzky oturgyjyň we aşaky bölekleriň ajaýyp goragyny üpjün edýär, zeper ýetmek mümkinçiligini azaldýar ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 821 Suw sowadyjy gapagy

  Uglerod süýümi Ducati Monster 821 Suw sowadyjy gapagy

  Ducati Monster 821-de uglerod süýümli suw sowadyjy örtüginiň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram derejesini hödürleýän ýeňil materialdyr.Aksiýa sowadyjy gapagyny uglerod süýümi bilen çalşyp, motosikliň umumy agramyny azaldyp bolar, bu bolsa welosipediň işleýşini we işleýşini gowulaşdyryp biler.2. Güýçlendirilen estetika: Uglerod süýümi hereketlendirijiniň umumy görnüşini ýokarlandyryp biljek özboluşly we premium görnüşe eýe ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 821 Dolandyryş paneli

  Uglerod süýümi Ducati Monster 821 Dolandyryş paneli

  Ducati Monster 821 üçin uglerod süýümi dolandyryş paneli örtüginiň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaltmaga kömek edýän ýeňil materialdyr.Bu welosipediň işleýşini we işleýşini gowulandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Güýçli we çydamly material bolup, dolandyryş panelini täsirlerden, çyzuwlardan we beýleki zeper görnüşlerinden goramak üçin iň amatly edýär.3. atylylyk Resi ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 821 Yzky Fender Hugger

  Uglerod süýümi Ducati Monster 821 Yzky Fender Hugger

  Ducati Monster 821-de uglerod süýüminiň arka berkitmesini gurmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny ep-esli azaldyp bilýän ýeňil materialdyr.Bu tizlenmegi, işlemegi we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biler.2. Güýçlendirilen estetika: Uglerod süýümi motosikliň umumy görnüşini ýokarlandyryp bilýän ýumşak we sport görnüşine eýe.Tigir üçin has ýokary we ýokary derejeli duýgy berýär.3. Gorag: Yzky aýlaw ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 821/20000 Egzoz turbasynyň gapagy

  Uglerod süýümi Ducati Monster 821/20000 Egzoz turbasynyň gapagy

  Ducati Monster 821/1200 üçin uglerod süýümli gaz turbasynyň örtüginiň artykmaçlygy, ilkinji nobatda, ýeňil tebigaty we ýokary güýç-agram gatnaşygydyr.Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaltmaga we öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýän polat ýa-da alýumin ýaly adaty materiallardan has ýeňil.Mundan başga-da, uglerod süýümi ajaýyp ýylylyga garşylyk häsiýetine eýe bolup, ony gaz turbasynyň örtügi hökmünde ulanmak üçin amatly edýär.Highokary temperatura çydamsyz çydap biler ýa-da ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 821 açar tutaşdyrma gapagy

  Uglerod süýümi Ducati Monster 821 açar tutaşdyrma gapagy

  “Ducati Monster 821” üçin uglerod süýümi açary tutaşdyrmak üçin birnäçe artykmaçlyk bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi aşa ýeňil, ýöne güýçli, motosikl bölekleri üçin ideal material bolýar.Uglerod süýümi açary tutaşdyrmak örtüginiň bolmagy, tizlenmegi we işlemegi gowulandyryp biljek welosipediň umumy agramyny azaldar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Täsirine, ýylylyga we poslama ýokary derejede çydamly, ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 937 Kambelt örtügi

  Uglerod süýümi Ducati Monster 937 Kambelt örtügi

  “Ducati Monster 937 Carbon Fiber Cambelt Cover” -iň artykmaçlygy, hereketlendirijiniň kamer kemerleri üçin güýçlendirilen goragy hödürleýär.Ine käbir aýratyn artykmaçlyklar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýeňil material bolup, kambelt örtügini adaty metal örtüklerinden has ýeňilleşdirýär.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär we öndürijiligini ýokarlandyrýar.2. Çydamlylygy ýokarlandyrmak: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar, ajaýyp çydamly we ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 937 Camokarky Kambelt örtügi

  Uglerod süýümi Ducati Monster 937 Camokarky Kambelt örtügi

  Ducati Monster 937 üçin uglerod süýümli ýokarky kambel örtüginiň artykmaçlygy, esasan, ýeňil we ýokary güýçli häsiýetlerinde.1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi ajaýyp ýeňil bolmagy bilen bellidir.Cokarky kambell örtügini uglerod süýümi bilen çalyşmak bilen motosikliň umumy agramy peselip biler.Bu has çalt tizlenmegi we has gowy işlemegi goşmak bilen öndürijiligiň gowulaşmagyna getirip biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokarylygy bilen hem bellidir ...
 • Uglerod süýümi Ducati Monster 937 Dwigatel örtükleri

  Uglerod süýümi Ducati Monster 937 Dwigatel örtükleri

  Ducati Monster 937-de uglerod süýümli hereketlendirijiniň örtükleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar, şol sanda: 1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi ajaýyp ýeňil, ýöne güýçli bolmagy bilen tanalýar we motosikldäki agramy azaltmak üçin ideal material bolýar.Bir stocka hereketlendirijisiniň örtüklerini uglerod süýümi bilen çalşyp, welosipediň umumy agramyny peseldip, öndürijiligini, işleýşini we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp bilersiňiz.2. Çydamlylygy ýokarlandyrmak: Uglerod süýümi täsirlere ýokary çydamly we ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/2