sahypa_banner

önüm

Kawasaki

 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Guýruk sygyr ýarmarkasy

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Guýruk sygyr ýarmarkasy

  Kawasaki Z900RS üçin uglerod süýümli guýruk sygyr ýarmarkasynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaltmaga kömek edýän ýeňil materialdyr.Bu welosipediň işleýşini, işleýşini we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biler.2. Güýç: lighteňil tebigatyna garamazdan, uglerod süýümi ajaýyp güýçli we çydamlydyr.Highokary dartyş güýji bar, ýagny döwülmezden ýa-da deformasiýa edilmezden köp streslere çydap bilýär.Bu ony ideýa edýär ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS tank gapdal panelleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS tank gapdal panelleri

  Kawasaki Z900RS motosiklinde uglerod süýümli tank gapdal panelleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýeňil materialdyr, bu uglerod süýümli tankyň gapdal panelleriniň motosikle köp agram salmajakdygyny aňladýar.Bu esasanam öndürijilik we işlemek üçin peýdaly bolup biler, sebäbi welosipediň umumy agramyny peseltmäge kömek edýär.2. Güýç we çydamlylyk: ýeňil bolandygyna garamazdan uglerod süýümi hem ajaýyp güýçli we çydamlydyr.Belli ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS radiator örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS radiator örtükleri

  Kawasaki Z900RS üçin uglerod süýümli radiator örtükleriniň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ajaýyp ýeňil bolup, motosikl bölekleri üçin ideal material bolýar.Radiator örtükleriniň has ýeňil agramy welosipediň umumy işleýşini gowulaşdyryp biler, sebäbi motosikliň öň tarapyndaky agramy azaldar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Polatdan has güýçli, ýöne has ýeňil.Bu m ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS tank gapdal paneli örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS tank gapdal paneli örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS tank gapdal paneliniň gapaklaryny ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary agram derejesi bilen tanalýar, ony gaty berk we çydamly edýär.Täsirlere, çyzylmalara we solmaga çydamly, gapdal paneliň gapaklarynyň uzak wagtlap gowy ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär.2. weeňil: Uglerod süýümi polat ýa-da alýumin ýaly adaty materiallardan ep-esli ýeňil.Bir stocka paneliniň gapaklaryny çalyşmak bilen ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Kafe ýaryşçy farasy ýarmarka sygyr

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Kafe ýaryşçy farasy ýarmarka sygyr

  Kömürturşy süýümi bolan Kawasaki Z900RS Kafe Racer farasy ýarmarka sygyr: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýokary agram derejesi bilen tanalýar we motosikliň umumy agramyny azaltmak üçin ideal material bolýar.Bu işlemegiň we öndürijiligiň gowulaşmagyna getirip biler.2. Çydamlylygy: Uglerod süýümi täsirlere we yrgyldylara garşy durup biljek güýçli we çydamly materialdyr.Howanyň agyr şertlerine çydap, görnüşini we bitewiligini saklap biler ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Daşpanel örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Daşpanel örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS dashpanel örtüklerini ulanmagyň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýeňil material bolup, motosikl bölekleri üçin ideal bolýar, sebäbi welosipediň umumy agramyny azaldýar.Bu tizlenmäni we hereketi ýokarlandyryp, welosipediň işleýşini gowulandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar.Polatdan has güýçli, ýöne agramy ep-esli az.Bu uglerod süýümini paneli edýär ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Öň çarçuwanyň örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Öň çarçuwanyň örtükleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS öň çarçuwanyň gapaklaryny ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar.1. weeňil: Uglerod süýümi güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Motosikliň umumy agramyny azaldýan metal çarçuwalardan has ýeňil.Bu welosipediň işleýşini we hereketini gowulandyryp biler.2. Güýç: lighteňil tebigatyna garamazdan, uglerod süýümi ajaýyp güýçli we çydamlydyr.Frontokarky täsir güýçlerine garşy durup, öňdäki çarçuwanyň gapaklarynyň zarbalary we p ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Daban goragçylary

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900RS Daban goragçylary

  Kawasaki Z900RS üçin uglerod süýümli topuk goragçylarynyň birnäçe artykmaçlygy bar, şol sanda: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi motosikle gereksiz agram goşmazdan güýç berýän ýeňil materialdyr.Bu welosipediň umumy işleýşini we işleýşini gowulandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi gündelik münmegiň berkligine çydap bilýän güýçli we çydamly materialdyr.Täsirlere, yrgyldylara we dürli howa şertlerine täsir etmeklige çydamly, ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900 aşaky gapagy

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900 aşaky gapagy

  Kawasaki Z900 motosikli üçin uglerod süýüminiň aşaky örtüginiň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar.Olara şular girýär: 1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi metal ýaly adaty materiallardan ep-esli ýeňil materialdyr.Bir stockanyň aşaky gapagyny uglerod süýümi bilen çalşyp, motosikliň umumy agramyny azaldyp bilersiňiz.Bu welosipediň işleýşini, tizlenmesini we umumy işleýşini gowulandyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi belli ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900 tank gapdal panelleri

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900 tank gapdal panelleri

  Kawasaki Z900 motosiklinde uglerod süýümli tank gapdal panelleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi metal ýa-da plastmassa ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende gaty ýeňil.Bu tizlenmegi, işlemegi we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biljek motosikliň umumy agramyny peseldýär.2. Güýç: ýeňil bolandygyna garamazdan uglerod süýümi hem ajaýyp güýçlidir.Advertisingokary güýç-agram gatnaşygy bar, ýagny mahabatsyz täsirlere we yrgyldylara garşy durup bilýär ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900 aşaky gapdal paneller

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900 aşaky gapdal paneller

  Kawasaki Z900 üçin uglerod süýüminiň aşaky gapdal panelleriniň artykmaçlygy: 1. Lighteňil: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Uglerod süýüminiň aşaky gapdal panellerini ulanmak motosikliň agramyny azaldar, bu işlemegi, tizlenmegi we ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biler.2. Güýç we çydamlylygy ýokarlandyrmak: Uglerod süýümi metallaryň köpüsinden has güýçli we täsir we ýadawlyga ýokary garşylygy bar.Diýmek, aşaky gapdal paneller has çydamly we d-e has az ýykgyn eder ...
 • Uglerod süýümi Kawasaki Z900 SE çarçuwany goraýjylar

  Uglerod süýümi Kawasaki Z900 SE çarçuwany goraýjylar

  Kawasaki Z900 SE motosikl çarçuwasynda uglerod süýümli çarçuwaly örtükleri we goraýjylary ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar.1. weeňil: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Ajaýyp ýeňil, ýöne gaty güýçli, ony çarçuwanyň örtükleri üçin ajaýyp material edýär.Uglerod süýümi çarçuwasynyň goragçylaryny ulanyp, motosikliňize gereksiz agram goşmazdan, ramkaňyza goşmaça gorag gatlagyny goşup bilersiňiz.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi gaty güýçli mater ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/8