sahypa_banner

önüm

APRILI .A

 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Swingarm içki gapagy

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Swingarm içki gapagy

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Swingarm Içki örtüginiň artykmaçlygy, ilkinji nobatda, aksiýa swingarm örtügi bilen deňeşdirilende agramyny azaltmak we güýçlenmekdir.1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi, swingarm örtüklerinde köplenç ulanylýan metaldan ýa-da plastmassa materiallaryndan has ýeňil.Bu motosikliň berilmedik agramyny peseldýär, netijede işleýiş, burç we umumy öndürijilik gowulaşýar.Peseldilen agram, aýlaw inersiýasyny hem peseldýär, welosipediň tizlenmegine we ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Howa kabul ediş örtükleri

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Howa kabul ediş örtükleri

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Howa kabul ediş örtükleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi gaty ýeňil material bolup, ony öndürijilikli motosikller üçin ajaýyp edýär.Howa kabul ediş örtükleri üçin uglerod süýümini ulanmak bilen, welosipediň umumy agramyny azaltmaga, işleýşini we umumy öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ajaýyp güýji we berkligi bilen tanalýar.Beýleki söwdalardan has güýçli ...
 • Uglerod Aprilia RS 660 Aşaky gapdal ýarmarkalary

  Uglerod Aprilia RS 660 Aşaky gapdal ýarmarkalary

  Carbon Aprilia RS 660-daky aşaky ýarmarkalar birnäçe artykmaçlygy hödürleýär: 1. Aerodinamika: Uglerod ýarmarkalary howa akymyny netijeli dolandyrmak, süýräp azaltmak we umumy aerodinamikany gowulandyrmak üçin döredildi.Bu durnuklylygy ýokarlandyryp, ýokary tizlikde işlemegi gowulaşdyryp, welosipedi has netijeli edip, çapyksuwar ýadawlygyny azaldyp biler.2. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygyny hödürleýän ýeňil materialdyr.Uglerodyň aşaky ýarmarkalaryny ulanyp, umumy wei ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Dolandyryş paneli

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Dolandyryş paneli

  “Aprilia RS 660” motosiklinde uglerod süýümi dolandyryş paneli örtüginiň birnäçe artykmaçlygy bar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýeňil häsiýetleri bilen tanalýar we dolandyryş paneli üçin ideal material bolýar.Işlemäge, tizlenmäge we ýangyç tygşytlylygyna oňyn täsir edip biljek umumy welosiped agramyny azaltmaga kömek edýär.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi diýseň güýçli we çydamly, täsirlere, çyzylmalara we ýarylmalara ýokary çydamly edýär.Bu diýmek ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Motor alternatiw örtügi

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Motor alternatiw örtügi

  “Aprilia RS 660” üçin uglerod süýümli hereketlendirijiniň alternatiw örtügini ulanmagyň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi metal ýaly adaty materiallardan ep-esli ýeňil.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, öndürijiligini, işleýşini we tizlenmesini gowulandyrýar.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir.Örän gaty we agyr täsirlere ýa-da yrgyldylara zeper ýetmän çydap bilýär.Bu güýçlendirilmegini üpjün edýär ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Öň ýarmarkasy

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Öň ýarmarkasy

  “Aprilia RS 660” üçin uglerod süýüminiň öňdäki sergisiniň artykmaçlygy, esasan, ýeňil we ýokary güýçli häsiýetleridir.Ine käbir möhüm artykmaçlyklar: 1. Agramy azaltmak: Uglerod süýümi plastmassa ýa-da süýümli aýna ýaly beýleki materiallardan ep-esli ýeňil.Uglerod süýüminiň öňdäki ýarmarkasyny ulanmak bilen motosikliň umumy agramy azalýar, bu tizlenmegi, işlemegi we umumy öndürijiligi gowulandyryp biler.2. Güýçüň artmagy: Uglerod süýümi deňeşdirilende has ýokary dartyş güýji bar ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Sprocket gapagy

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Sprocket gapagy

  “Aprilia RS 660” üçin uglerod süýümli örtük örtügini ulanmagyň artykmaçlygy şulary öz içine alýar: 1. weeňil: Uglerod süýümi ýokary agram derejesi bilen tanalýar we adaty metal örtüklerinden ep-esli ýeňil bolýar.Bu motosikliň umumy agramyny peseldýär, netijede has gowy işlemäge we öndürijiligiň gowulaşmagyna getirýär.2. Güýç we çydamlylygy ýokarlandyrmak: Uglerod süýümi ajaýyp güýçli we täsirlere, yrgyldylara we ýylylyga çydamly.Üçin ajaýyp goragy üpjün edýär ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Dolandyryş paneli gapdal panelleri

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Dolandyryş paneli gapdal panelleri

  1. weeňil: Uglerod süýümi ajaýyp ýeňil material bolup, motosikl böleklerinde ulanmak üçin amatly bolýar.Uglerod süýümi dolandyryş paneli gapdal panelleriniň ýeňil tebigaty motosikliň işleýşini we hereketini gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.2. Güýç we çydamlylyk: lighteňil häsiýetlerine garamazdan uglerod süýümi ajaýyp güýji we çydamlylygy bilen hem bellidir.Uglerod süýümi komponentleri täsirlere we yrgyldylara ýokary çydamly, dolandyryş paneliniň gapdal panelleriniň bolup biljekdigini üpjün edýär ...
 • Uglerod Aprilia RS Tuono 660 Guýruk gapdal ýarmarkalary

  Uglerod Aprilia RS Tuono 660 Guýruk gapdal ýarmarkalary

  Carbon Aprilia RS Tuono 660 Guýruk gapdal ýarmarkalarynyň artykmaçlygy olaryň ýeňil agramy we ýokary güýji.Uglerod süýümi ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýar, bu ýarmarkalar welosipediň minimal agramyny goşmak bilen ajaýyp goragy üpjün edip biler.Mundan başga-da, uglerod süýümli ýarmarkalar aksiýa ýarmarkalary bilen deňeşdirilende gowulaşan aerodinamikany hödürleýär.Süýrmegi azaltmak we turbulentligi azaltmak we göni ýokarlandyrmak arkaly welosipediň umumy öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 tank slaýderleri

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 tank slaýderleri

  “Aprilia RS 660: 1” üçin “Carbon Fiber” tank slaýderleriniň bolmagynyň birnäçe artykmaçlygy bar: Gorag: Tank süýşürijileri tötänleýin gaçsa ýa-da heläkçilige uçran halatynda motosikliňiziň tanky üçin goşmaça gorag gatlagyny üpjün edýär.Uglerod süýümi materialy ýokary güýji we täsir garşylygy bilen tanalýar, bu täsiriň güýjüni siňdirip we paýlap, tankyň zeperlenmeginiň öňüni alyp ýa-da azaldyp biljekdigini aňladýar.2) weeňil: Uglerod süýümi ýeňil material, şonuň üçin addi ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Radiator goragçysy V-paneli

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 Radiator goragçysy V-paneli

  Uglerod süýümi bolan Aprilia RS 660 radiator goragçysy V-paneli aşakdaky ýalydyr: 1. weeňil: Uglerod süýümi motosikliň umumy agramyny azaltmaga kömek edip biljek ýeňil häsiýetleri bilen tanalýar.Bu diňe bir welosipediň işleýşini gowulandyrmak bilen çäklenmän, işleýşini we hereketini hem güýçlendirýär.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi diýseň güýçli we ýokary dartyş güýjüne eýe bolup, täsirlere we yrgyldylara çydamly edýär.Netijeli gorap biler ...
 • Uglerod süýümi Aprilia RS 660 çarçuwanyň örtükleri

  Uglerod süýümi Aprilia RS 660 çarçuwanyň örtükleri

  1. Lighteňil agram: Uglerod süýümi ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen bellidir we ony çarçuwanyň gapaklary üçin ulanmak welosipediň umumy agramyny ep-esli azaldyp biler.Bu, esasanam tizlenme we burç meselesinde welosipediň işleýşini we işleýşini gowulaşdyryp biler.2. Güýç we çydamlylyk: Uglerod süýümi, alýumin ýa-da polat ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ajaýyp güýji we berkligi bilen tanalýar.Kömürturşy süýümli çarçuwaly gapaklary ulanmak, goragy ýokarlandyryp biler ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/12