sahypa_banner

Habarlar

Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak

Awtoulag uglerod süýümine, köplenç uglerod süýümi dokalan ýa-da köp gatlakly birleşmeden öndürilen käbir materiallary aňladýan awtoulag uglerod süýümi hem diýilýär.Uglerod süýümi polatdan has güýçli, alýuminden has dykyz, poslamaýan polatdan has poslama, ýylylyga çydamly polatdan has çydamly we mis ýaly elektrik geçirýär.

Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak (1)

Galp uglerod süýümi

Galp uglerod süýümi: diňe stiker.Akeasama uglerod süýüminiň gysga ömri bar we ýelimlenende önümiň asyl reňkine zeper ýetirmek aňsat..Yrtylandan soň bölekleri reňklemeli.Galp şetdaly agajyna meňzeş suw geçiriş usuly hem bar, ýöne hakyky uglerod süýüminiň üç ölçegli, haýran galdyryjy we haýran galdyryjy täsirine hiç wagt ýetip bilmez.

Hakyky uglerod süýümi

Hakyky uglerod süýümi: Asyl önümiň üstü hakyky uglerod süýümi bilen örtülendir.Baglamak, bejermek, üwemek we soňra ýerüsti bejergilerden soň önümçilik prosesi gaty çylşyrymly.Taýýar önüm diňe bir owadan bolman, eýsem asyl nusgasyny hem güýçlendirýär.Önümiň gatylygy we dartgynlylygy, döwülmegini ýa-da deformasiýasyny peseldýär we uzak ömür sürýär.Bu tejribe çygly uglerod süýümi diýilýär.Taýýar ýer hrustal arassa we ýagty bolmaly.

Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak (2)

Gury uglerod süýümi

Bu usul has çylşyrymly.Ilki bilen galyp ýasalmaly, soňra önüm öndürilmeli, soňra ýalpyldawuk we laklanmaly.Aşakdaky amal çygly uglerod süýümi bilen deňdir.Arassa uglerod süýüminiň artykmaçlyklary ýeňil agram, güýçli dartyş güýji we ýangyna garşylykdyr.Öndürilen reziniň düzümi adaty uglerod süýümli rezinden pes bolany üçin, çeýeligi has gowy we ussatlyk derejesi has ýokarydyr.

Uglerod süýümi bilen enjamlaşdyrylan ulaglar, berkligi we berkligi bilen polat ýaly uglerod süýüm komponentlerinden has köp.Şahsyýetiň we şahsyýetiň nyşanydyr.Şeýle hem modanyň we tendensiýanyň özüni görkezmegi.Gymmat aýratynlyklary sebäpli ol kaşaňlygyň nyşanyna öwrüldi..

Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak (4)
Uglerod süýümini awtoulagda ulanmak (3)

Iş wagty: Noýabr-26-2022