sahypa_banner

Habarlar

Uglerod süýümi awtoulag üýtgetmek bilimleri

Hemmelere salam, CGTUNING şu aşakdaky soraglara jogap bermek üçin şu ýere gelýär.Köp adam uglerod süýüminiň üýtgemegi we uglerod süýüminiň awtoulag üýtgemegi barada bilmeýär.Geliň, şu gün göz aýlalyň!

1. Uglerod süýümli awtoulag modifikasiýasy: Hytaýda uglerod süýümli awtoulag modifikasiýasyny amala aşyrýan iri we kiçi kärhanalar köp.Awtoulagdaky içki, belgili plastinka çarçuwasy, yzky aýna çarçuwasy, lenta, şassi, rul we ş.m. uglerod süýüminden ýasalyp bilner.Jiangsu şäheriniň Wuxi şäherinde “VIA Composites” atly uglerod süýümli kompaniýa bar, uglerod süýümli awtoulag önümlerine ýöriteleşýär.

Awtoulag stikeriniň meýdany 30% -den ýokary bolsa, tassyklamak üçin ýüz tutmak üçin ýerli ulag dolandyryş edarasyna gidiň.Üýtgetmezden ozal ýerli ulag dolandyryş edarasyna ýüz tutmak maslahat berilýär.Hünär taýdan üýtgetme bolmasa (awtoulagyň agramyny azaltmak üçin), uglerod süýümli pvc filmini ulanmak maslahat berilýär, ahyrsoňy hakyky uglerod süýümli hereketlendirijiniň gapagyny çalyşmagyň bahasy gaty ýokary.

2. BMW 5 Series uglerod süýüminiň daşky modifikasiýasy, ýerine ýetiriji awtoulaglar joşgunsyz ýerine ýetirip bilmeýär diýýän: biznes ýaly we täze BMW 5 Series-de 7 seriýanyň kölegesini görüp bilersiňiz. aurada sport.ýel.Şu günki sanymyzda 5 seriýanyň daşky görnüşi üýtgediler, şonuň üçin 5 seriýanyň tutuş bedeni söweş stilinden doly bolar!Uglerod süýümli materiallardan ýasalan üýtgedilen halatlar toplumy görkezilýär.5 seriýanyň öň ýüzündäki "doňuz burny" 7 seriýadaky ýaly ulaldylmaýar we ululygy beden bilen gaty utgaşdyrylýar.Asyl 5-nji seriýa daşky görnüşine käbir material goşmasa, tutuş ulagyň söweş stili gaty bir düşnükli däl.Her niçigem bolsa, 5 seriýanyň güýji öz synpynda iň gowulary, näme üçin gaty pes açar bolmaly?Uglerod süýümli toplumlar toplumy, bedeninde gaty utgaşdyrylan we örän oňat söweş atmosferasyny döredýän 3K goşa gury uglerod süýümli materialdan ýasalýar.Şeýle-de bolsa, ol 3K egirmek bilen çäklenmeýär, beýleki dokumalar hem düzülip bilner, meselem 12K, 24K, galp tekstura we ş.m.Umuman aýdanyňda, 5 seriýaly awtoulagda ýerine ýetiriji awtoulaglar, maşgala awtoulaglary we üýtgedilen awtoulaglar ýaly köp pozisiýa bar.Şeýle-de bolsa, häzirki ýaş sarp edijileriň köpüsi henizem ikinjisini esasy awtoulag islegi hökmünde ulanýarlar.Awtoulaglary halaýan we awtoulag çalşýan awtoulag eýeleri üçin awtoulag sowuk metal modul däl-de, “durmuş estetikasy” bilen doly täze durmuş.Bu makala “Autohome” -iň awtoryndan gelip çykýar we “Autohome” -iň pikirlerini görkezmeýär

3. Uglerod süýümi üýtgedilen motosikli islendik ýerde üýtgedip bolýar.Çarçuwany üýtgedip bolarmy?Çarçuwany berkitmek üçin belli bir galyňlykdaky uglerod süýümli mata bilen el bilen goýup bolýar.Kuwwatyňyz üýtgemese, asla zerur däl diýlip hasaplanylýar.Üýtgedip bolýan bolsa, bedeniň plastmassa panelleri, penjireleri, dolandyryş panelleri we beýleki bezeg bölekleri bar.Hakyky ulanylanda uglerod süýüminiň ýokary mehaniki häsiýetleri görkezilip bilinmez.Egzoz turbasyny uglerod süýümi bilen örtmek üçin hem üýtgedip bolýar, ýöne uglerod süýüminiň hemmesi däl-de, bir bölümi örtmek adaty zat.Mundan başga-da, hakyky uglerod süýüm panelleri gaty ýokary görünýär we şol uglerod süýüminiň bezeg stikerleri bu kaşaň we ýokary derejeli täsire ýetip bilmeýär.

4. Täze BMW X3 28i-iň ilkinji üýtgedilen hakyky uglerod süýümini üýtgetmek toplumynyň dokumasy doly bal: uglerod süýümi meni hemişe gyzyklandyrdy, ýöne uglerod süýümi dokumasy bilen käbir üýtgedilen bölekler hakyky uglerod süýüminiň gurluşyndan düýpgöter tapawutlanýar.Şu gün paýlaşaryn.Indi täze X3-iň hakyky uglerod süýümi üýtgedilen bölekleriniň öň ýüzi bar.Uglerod süýümli belginiň eýesi täze däl.Aljyraňňy gara goş goşuna gulak diýilýär.Bu ýönekeý.Eller gapdaldan has aýdyň görünýär.Munuň täsiri başga.Öňki belgi uglerod süýüm nagşy, belginiň çarçuwasy hakyky uglerod süýümidir.Nakedalaňaç gözüň gurluşy hakykatdanam başgaçarak.Çäklendirilen marka tehnologiýasy sebäpli, atyşda kän bir tapawut ýok.Sharpiti gulakly BMW asyl awtoulagyň ak örtügini çalyşdy we kartoçkanyň ýagdaýy asyl awtoulaga doly laýyk gelýär.Çygly uglerod bolsa-da, hakyky uglerod süýüminiň dokumasy henizem görnüp dur.Asyl awtoulag we gysga fokus uzynlygy bilen üznüksiz baglanyşyk bolan yzky aýnanyň gapak plastinkasyny çalyşyň.Uglerod süýüminiň özüne çekijiligine göz aýlalyň.Uglerod süýümi bir düwme bilen başlaýar.Bu kiçijik esere onlarça dollar sarp etdim.Bu eseri üýtgetmegi meýilleşdirmedim.Soň bolsa gara goş goşlaryny çalyşdym., nahar kabul edilende gaty ýeňil we inçe bolup, agramy azdy.3M ýelimini ýyrtandan soň, ähli uglerod süýümi asyl awtoulag akula finasyny örtdi we ajaýyp gabat gelýär.Bu dört üýtgeşik üýtgeşiklik, “Thunder” wersiýasynyň yzky nyşany we gulaklary, 40i-iň elleri we “Caliper” belgili eýesiniň gurnalan ýa-da gurulmagy möhüm däl.Esasan hakyky uglerod gurluşyny halaýar.Seresaplylyk bilen görmek bolýar.Hubcap Rolls-iň gozgalmaýan belgisine öýkünýär we duralga belligi dik.Täze X3-iň hakyky uglerod gurallary häzirlikçe gaty üýtgedildi.X3 çapyksuwarlary habar goýup, üýtgetmek tejribesini paýlaşýarlar.Göreniňiz üçin sag boluň

5. Mat gara uglerod süýümini gaýtadan işlemek üçin näçe pul gerek: Mat aslynda gaty gowy däl.Eger çyzylan bolsa, uly bölegi çalşylýar.Boýag bişirmekden has gowy iş etmek has gowudyr.Uglerod süýümi gaty gymmat awiasiýa materialy.Gara altyn diýilýär, ýöne häsiýetleri hakykatdanam gowy

Göni boýag bilen göni sepip bolýar

Mat boýagy gaty gymmat däl.Eger ýerine ýetirilen bolsa, tutuş ulag 3000-den aşakda, elbetde, boýagyň hiline bagly!Mat tekiz boýagy saýlasaňyz, gaty gymmat!Uglerod süýümi awtoulagyňyzyň haýsy bölekleriniň üýtgedilendigine baglydyr!Awtoulagyň bedeniniň daşky görnüşi 300,000 ýuana uglerod süýümine üýtgedilýär!Elbetde, diňe uglerod süýüminiň görünmegini isleseňiz arzan!Surfaceer ýüzüne birikdirilen umumy uglerod süýümi kamuflaagey bilen deňeşdirilende, her inedördül metr üçin bary-ýogy 130 ýuana deňdir!

6. Balans awtoulaglary tarapyndan uglerod süýümli awtoulag bölekleri näme üçin üýtgedilýär: Uglerod süýüminiň üýtgedilen böleklerini ilkinji gezek görýärin.Bu material gaty göze ilmeýän dokalan halta meňzeýär.LV dokalan halta ýaly, üstünde LV markasy bar bolsa-da, gaty erbet görünýär, ýöne Balansyň täzeden işleýän tehnigi A Çang dogan, bu öwgä doly.Kiçijik çybyn geň galdy, hakykatdanam şeýle sygyr barmy?Muňa düşünenimden soň, onuň ýigrenji görnüşi meni hakykatdanam aldadygyna düşündim.Şonuň üçin adamlar näçe nadan bolsa, subýektiw höküm çykarmak aňsat.Uglerod süýümi pes dykyzlyk, ýokary güýç, aşa gyzgynlyga garşylyk, ýadawlyga garşylyk, kiçi ýylylyk giňelme koeffisiýenti we anizotropiýa, gowy poslama garşylyk we rentgen geçirijiligi ýaly ajaýyp häsiýetlere eýedir.Bu aýratynlyklary bolan materiallar ulaglarda ulanylýar we sport ugrunda ulag has çaltlaşanda, tormozlananda ýa-da burçlananda has ýeňil agramly bolup biler.Highokary kuwwata eýedir we has gowy geçiriş netijeliligini gazanmak üçin ýarym şahda we geçiriji şahda ulanylyp bilner.Alfa Romeo-nyň Giulia we Stelvio ýaly programmalary bar.Alfa Romeo-nyň Giulia we Stelvio uglerod süýümleriniň aýratyn agyrlygy poladyň 1/4 böleginden az.Kömürturşy süýümli rezin kompozitleriň dartyş güýji 3500MPa-dan ýokary, çeýeligiň dartyş moduly 23000-43000MPa, bu hem polatdan has ýokary.Bu häsiýetler uglerod süýümini bedeniň iň ýeňil üýtgemegine öwürýär.Carbonöne uglerod süýümi hem süýüm däl, näme üçin beýle gymmat?Esasan dört sebäbe görä gymmat.1. Çig mal, 2 tonnadan 2,2 tonna çig ýüpek diňe 1 tonna uglerod süýümini ýakyp biler we bahasy takmynan 40,000-60,000 / tonna.2. Enjamlaryň bahasy, müň tonnalyk enjamyň doly toplumy import edilýän 200 milliondan gowrak bolar we bir bölegi içerde öndürilse, ýyllyk önümçilik kuwwaty 1500 töweregi bolan 150 million çykdajy hem bolar. tonna.3. Elektrik bahasy, uglerod süýümini gaýtadan işlemek tehnologiýasy, köp mukdarda elektrik energiýasyny talap edýän ýylylyk bejergisidir, uglerod süýüminiň önümçilik bahasynyň 25% -30% -ini emele getirýär.(Bu elektrik togy hakykatdanam gymmat.) 4. Gözleg we ösüş çykdajylary gaty ýokary, sebäbi uglerod süýümi köp ugurly önüm we tutuş prosesde 3000 töweregi gözegçilik nokady bar.BMW uglerod süýümli welosiped 2000 ABŞ dollary Mustang uglerod süýümi bamperi 800 ABŞ dollary uglerod süýüminiň hem üns bermeli iki nokady bar.1. Kömür süýümi üýtgedilen bölekleri satyn alanyňyzda, köplenç ulanylýan sianat efir rezini we epoksi rezin we ester rezinleri bolan uglerod süýümli önümlerdäki rezin görnüşine üns beriň.Bu üç dereje azalýan gatnaşykda.Mostlyagny, esasan howa we harby pudaklarda ulanylýan sianat rezin.2. plastisitiň pesligi.Häzirki wagtda awtoulag jesetlerimiziň köpüsini çaknyşandan soň bejerip bolýar, sebäbi polat ýaly metal materiallar süýümli.Uglerod süýümi materialy diňe süýüm oky boýunça ýokary güýç görkezýär, ýöne täsirine garşylygy pes, zeper ýetirmek aňsat we çaknyşykdan soň bejerip bolmaýar we diňe tutuşlygyna çalşyp bolýar.Ferrari?GTB interýer Şonuň üçin uglerod süýüminiň bahasy, aýratynlyklary, bahasy we düzedip bolmajaklygy sebäpli ýokary bolmagynda galýar.Doly uglerod süýümi korpusy Koenigsegg, ýöne Lýuks “Awtoulag programmalarynda uglerod süýümini giňeltmegiň ýol kartasy” hasabatyny çap edip, 2025-nji ýyla çenli uglerod süýümini awtoulaglarda ulanmagyň esasy ugra öwrüljekdigini, uglerod süýümini gaýtadan işlemegiň tehnologiýasynyň ösüşi, sany patentler Uglerod süýüminiň ösmegi we önümçilik çykdajylaryna gözegçilik uglerod süýümi awtoulag üpjünçiliginiň bahasyny ýuwaş-ýuwaşdan peselder.Bu makala “Autohome” -iň awtoryndan gelip çykýar we “Autohome” -iň pikirlerini görkezmeýär.

7. Näme üçin häzir käbir awtoulaglar uglerod süýümi bilen üýtgedilýär: uglerod süýümi, uglerodyň mukdary 90% -den ýokary bolan organiki däl polimer süýümidir.Olaryň arasynda uglerodyň düzümi 99% -den ýokary bolanlara grafit süýümleri diýilýär.Uglerod süýümi ýokary eksenel güýje we modula eýe, süýşmek, ýadawlyga çydamlylyk, metal däl we metal arasynda belli bir ýylylyk we elektrik geçirijiligi, kiçi ýylylyk giňelme koeffisiýenti, poslama garşylyk, pes süýüm dykyzlygy, rentgen geçişi Jynsy taýdan gowy.Şeýle-de bolsa, onuň täsirine garşylygy pes, zaýalanmak aňsat we güýçli kislotanyň täsiri astynda okislenýär.Metal bilen birleşdirilende, metal karbonizasiýa, karburizasiýa we elektrokimiki poslama ýüze çykar.Şonuň üçin uglerod süýümleri ulanmazdan ozal üstünde işlenmeli.Çig malyň, modulyň, güýjüň we ýylylygy bejermegiň soňky temperaturasynyň tapawudy sebäpli dürli aýratynlyklary bolan uglerod süýümleri öndürilýär.Öňküsi gaty we döwük we köplenç birleşdirilen materiallarda ulanylýar, ýumşak we ýumşak bolsa dokma önümlerinde ulanylýar;ikinjisi esasan in engineeringenerçilik materiallarynda ulanylýar.Kömürturşy süýüminiň köpelmegi we onuň häsiýetleri sebäpli uglerod süýüminiň dartyş güýjüni barlamagyň gyssaglylygy biziň öňümizde.Dartyş güýji synagy weýran ediji, synagdan soň nusga dikeldip bolmaýar we uglerod süýümi bir süýüme bölünenden soň gaty gowşak bolany üçin, her synag prosesinde seresaplyk we sabyr gerek we nusga bolmaly synagdan öň zeper ýetmeli däldir..Umumy synagda alynmaly tehniki görkezijiler CV bahasy, ortaça bahasy we ş.m.

Häzirki wagtda Hytaýda uglerod süýümli awtoulag modifikasiýasyny amala aşyrýan iri we kiçi kärhanalar köp.Awtoulagdaky içki, belgili plastinka çarçuwasy, yzky aýna çarçuwasy, lenta, şassi, rul we ş.m. uglerod süýüminden ýasalyp bilner.Jiangsu şäheriniň Wuxi şäherinde “VIA Composites” atly uglerod süýümli kompaniýa bar, uglerod süýümli awtoulag önümlerine ýöriteleşýär.

8. Birleşdirilen materiallar üçin uglerod süýümini ýerüsti üýtgetmegiň usullary haýsylar: 1. Arassalamak Uglerod süýümini aseton bilen Soxhlet ekstraktoryna goýuň we uglerod süýümini aýyrmak üçin 60 ~ 100 a temperaturada aseton bilen çykaryň arassalaýjy uglerod süýümlerini almak üçin arassalaýjy uglerod süýümleri partlaýjy guradyjy peçde 60-80 ° C-da guradylýar;2. Okislenme (1) 1-nji ädimde alnan guradylan we arassalanan uglerod süýümlerini tegelek düýbüne goýuň Çüýşede konsentrirlenen kislotany goşuň, 2 ~ 5h üçin 60 ~ 80 at derejesinde oksidläň;.Arassalanan suwy çykaryň we taşlaň;(3) 60-80 ° C-de partlaýjy guradyjy peçde guradylan arassalanan uglerod oksidi süýümlerini almak üçin 2 (2) ädimini 5-10 gezek gaýtalaň;Alnan iki (3) Alnan uglerod oksidi süýümi bir boýnly çüýşe ýerleşdirilýär, SOCl2 we DMF-iň garyndy erginine goşulýar, 24 ~ 48h hemişelik temperatura reaksiýasy üçin 70 ~ 80 ° C çenli gyzdyrylýar we asil bolan uglerod süýümi hapalary öz içine alýan hlorid alynýar;. 60-100 ° C temperatura, 2 ~ 5h guradyjy gutuda guradyň we ahyrynda guradylan uglerod süýümini desikatorda goýuň we möhürläň;4. Bis (3? Aminofenil) fenilfosfin oksidini bis (3? Aminofenil) benzol bilen berkidiň 0,3 ~ 0.6: 88, 60 ~ 80 ° C çenli gyzdyrylýar, bis (3? aminofenil)) Fenilfosfin oksidi we DMF eränsoň, 3 (2) ädimde alnan asil-hlorlanan uglerod süýümini bir boýnly çüýşe goýuň, fenilfosfin oksidiniň berkidilen bis (3-amin) fenil) uglerod süýümlerini almak üçin reaksiýa wagty 12-48h.

1. Gurallaryň geýilmegi çynlakaý we hyzmat möhleti pes.Uglerod süýümi ýokary güýç we gaty gatylyga eýe (hrc53-65).Kesilen gaty nokat hökmünde, guralyň kesilmegine gönüden-göni sürtülýär, guralyň könelmegine we wagtynda çykarylmadyk çipleriň gysylmagyna sebäp bolýar.Kesiş meýdanyndan doldurylan, guralyň ýüzüne ýylmaýjy täsir edýär we guralyň könelmegini çaltlaşdyrýar.Matrisanyň gyrkylmagy, süýümleriň döwülmegi we kesiş gyrasy bilen çip bilen işlenilen ýeriň arasyndaky sürtülme, bularyň hemmesi kesilen ýylylygy emele getirer, uglerod süýümi bilen güýçlendirilen kompozitleriň ýylylyk geçirijiligi pes we kesiji ýylylyk, esasan, guralyň kesilen gyrasynda jemlenendir, guralyň ablasiýasy surfaceerüsti material guralyň kesiş işini peseldýär, şonuň üçin guralyň kesiş öndürijiligi gaty talap edýär.

2. Kömürturşy süýümli berkidilen materiallarda delaminasiýa, ýyrtmak we burmak ýaly kemçilikler.Kömürturşy süýümli berkidilen birleşýän materiallaryň birleşdiriji berkligi pes.Gaýtadan işlemek wagtynda dikligiň dikligine kesýän güýç, birleşdiriji baglanyşyk güýjünden ýokary bolsa, delaminasiýa kemçiliklerine sebäp bolar.Hatda ownuk delaminasiýa hem tutuş böleginiň döwülmegine sebäp bolup biler.Uglerod süýümi bilen berkidilen birleşýän materialyň daşky gatlagy, aralyk zyýanynyň iň köp jemlenen bölegi gaýtadan işlemek wagtynda erkin ýagdaýda.Buraw wagtynda, eksenel güýjüň täsiri astynda materialyň daşky gatlagy deformasiýa we yza çekilýär, şeýlelik bilen materialyň zaýalanmagyna, ýyrtylmagyna we ulalmagyna sebäp bolýar.Erkin üstünde işlenen süýümler gabyrdan aňsatlyk bilen çykarylýar we kesilmän burun emele getirýär.

3. Galyndy stres öndürmek Kömürturşy süýüm bilen matrisa rezininiň arasyndaky ýylylyk giňelme koeffisiýentiniň uly tapawudy sebäpli, ýokary kesiş ýylylygynyň täsiri astynda iş bölegi galyndy stresine ýykgyn edýär, bu işlenen ýeriň ölçeg takyklygyna we üstki çişligine täsir edýär.

4. Tozanyň çynlakaý hapalanmagy Uglerod süýümi bilen güýçlendirilen birleşýän materiallary gaýtadan işlemekde, suw esasly kesiş suwuklygy ulanylsa, materialyň özüne ýaramaz täsir eder.Şonuň üçin uglerod süýümi bilen berkidilen birleşýän materiallary gaýtadan işlemek, esasan, müň taraplaýyn kesmegi kabul edýär.Gara poroşok çip tozany deň däl we tertipsiz hereket bilen daş-töweregi boşadýar.Uglerod süýümi tozany, operatorlaryň saglygyna zyýan bermeýän adam derisini we dem alyş ýollaryny gaharlandyrýar we geçiriji çipler maşyn gurallarynyň zynjyrlarynda gysga utgaşmalara sebäp bolýar.


Iş wagty: Noýabr-26-2022