sahypa_banner

Habarlar

Näme üçin uglerod süýümini sazlaýjy bölekleri saýlamaly?

Iş prinsipi:

Aerodinamika ýörelgesine görä, awtoulaglar ýokary tizlikde sürenlerinde howa garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolarlar.Uzynlygyna, transvers we dik ugurlardaky aerodinamiki güýç, uzynlyga howa garşylygy diýlip atlandyrylýan ulagyň agyrlyk merkeziniň töwereginde dörediler.

Speedokary tizlikli sürmek wagtynda howa garşylygynyň täsirini netijeli azaltmak we ýeňip geçmek üçin adamlar awtoulagda dördünji güýç öndürmek, ýagny has uly ýelmeşmek üçin ulanylýan awtoulag guýrugynyň ujuny tasladylar we ulandylar.Groundere, liftiň bir bölegini öçürip, awtoulagyň ýüzmegine netijeli gözegçilik edip biler we şoňa görä ýele garşylyk koeffisiýentini azaldyp biler, şeýlelik bilen awtoulag ýol we ýere ýakyn hereket edip biler.Sürüjiniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak.

Funksiýa:

Awtoulagyň yzky böleginiň wezipesi, awtoulag ýokary tizlikde işleýän wagtynda howa garşylygyny pes basyş etmek, lifti mümkin boldugyça öçürmek, howa akymynyň aşaky basyşyny netijeli dolandyrmak, şeýlelik bilen azaltmak ýele garşylyk koeffisiýenti we ýokary tizlikde awtoulagyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak;Guýruk awtoulagyň howa garşylygyny peseldip bilýändigi sebäpli, ýangyç tygşytlamak üçin ýokary tizlikli awtoulaglaryň guýrugyny oturtmak üçin hem amatlydyr.Maşyny has owadan ediň we bezeg roluny ýerine ýetiriň.

Professional uglerod süýümi ýokary derejeli önüm öndüriji

Carbongod, iň ýokary derejeli döwrebap maşynlar we 3D skanerlemek, vakuum gaplamak, awtoklaw bejermek, CNC işleýşi we basyş galyplary ýaly esasy prosesler bilen 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýokary derejeli önüm öndüriji. uglerod bölekleri we BMW, Mersedes-Benz, Ferrari, Land Rover, Porsche, Honda we ş.m. ýaly kaşaň we sport awtoulaglary üçin enjamlar…

Highokary hünärli tehnologiýamyzdan we saýtdaky tejribeli R&D inersenerlerimizden we dizaýnerlerimizden peýdalanýarys, Benz, BMW, Audi we sport awtoulag markalary bilen sazlaşyk bazarynda, uglerod ABS ýöriteleşdirilen sazlaýyş bölekleri üçin köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk edýäris.Häzirki wagtda has ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa önümleriň has kämilleşdirilmegi bilen, 10 ýyl töweregi wagt bäri Hytaýda meşhur uglerod süýümi öndürmek hökmünde uglerod süýümini ýeňil agramlamak we OEM önümçiliginiň üstünde işleýäris.

Şeýle hem, OEM-iň kämilleşdiriji bölekleri / marka sazlaýjy bölekleri / awtoulag aksesuarlary paýlaýjy / 4s awtoulag dükany / awtoulag abatlaýyş hyzmaty / awtoulag sazlaýyş dükanlary / ABS uglerod süýüminiň gyryjy ganatlary, korpus toplumy, bamperler, dwigatel kapotlary, aýna örtügi, hyzmat edýäris. 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan panjara we ş.m.


Poçta wagty: 21-2022-nji oktýabr